קיצור ביאור אופן הב’:

ש, « שויתי הוי’ לנגדי תמיד »
הוי’ מורה על התהוות העולם והתהוות הנבראים, אשר התהוות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ערוך מאין ליש. והיא עבודת התשובה הבאה עי »ז אשר תמיד לנגד עיניו ענין ההויה של העולם ומלואו.

Voici un résumé de la deuxième méthode de Techouva: Chin, « Chiviti », « je place l’Eternel toujours face à moi ».
Avaya, l’Eternel, est le nom qui fait allusion à la création de l’univers et des créatures. Car l’existence, dans sa généralité, fut conférée à partir du néant. Cette forme de Techouva découle d’une conscience de chaque instant de la manière dont le monde et ce qui s’y trouve est conduit à l’existence.