מורינו הבעש »ט אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת ה’. וזהו ענין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת ה’.

Notre maître, le Baal Chem Tov, dit:
“Tout ce que l’homme voit ou entend constitue un enseignement pour son service de D.ieu.
Tel est le sens de ce service. Il faut en toute chose discerner le moyen d’accomplir Sa Volonté.”