שש זכירות אומרים אותם בכל יום גם בשבת, יו’ט, ראש השנה ויום הכיפורים.

מפתגמי אאזמו’ר [המהר’ש]:

מה התועלת בפעולה של חסידות ויראת שמים – כאשר חסר העיקר, אהבת ישראל, ונוסף ע’כ גרימת צער לזולת.

 

Les ‘Chech Ze’hirot’ (six souvenirs – Sidour p.86) sont récités chaque jour, y compris le Chabbat, le Yom Tov, à Roch Hachana et à Yom Kippour.

Voici l’un des proverbes de mon grand-père (le Rabbi Maharach):
«De quelle utilité peuvent être la ‘Hassidout et la piété lorsque manque la qualité essentielle, Ahavat Israël, l’amour du prochain, bien plus, lorsque ce manque est au point de causer de la peine à autrui, ce qu’à D.ieu ne plaise?»

%d blogueurs aiment cette page :