ליום כ’א אדר א’

שם חסיד הוא שם קדום הנמצא בדרז’ל גם על אדם הראשון (עירובין יח,ב) והוא תואר השלימות וההפלגה, אם בשכל או במדות או בשניהם יחדיו. אמנם בתורת חסידות חב’ד תואר חסיד הוא: מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה ומצבו בקיום המצות; יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב ודואג למלאות את החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול.

Le terme de ‘Hassid est ancien. Il est même appliqué par nos Sages à Adam, le premier homme (Erouvin 18B). Il décrit la perfection et l’élévation de l’intellect, des sentiments ou bien des deux à la fois.

Néanmoins, dans la ‘Hassidout ‘Habad, le terme de ‘Hassid caractérise celui qui connaît sa nature profonde, le niveau de ses connaissances de Torah et de son étude, de même que son degré d’engagement dans l’accomplissement des Mitsvot.

Le ‘Hassid a conscience de ses manques, s’efforce de les réparer au point d’en faire l’objet de sa préoccupation.

Il est parfaitement soumis, comme s’il ‘portait un joug’.

ליום כ’א אדר ב’

ה’צמח צדק’ אמר בסיום סיפור הנ’ל (כ אד’ש): זקני-רבינו הזקן – הוא משה רבינו דתורת החסידות חב’ד. במשה אמרז’ל שהתורה ניתנה לו, אלא שנהג בה טוב עין. אש תמיד האלקי הנוגע לתורת חסידות חב’ד נתן הרב המגיד לזקני, וזקני נהג בה טוב עין ויתנה לכל העוסקים בתורת החסידות. ברור לי אשר כל הלומד עם חבירו ומעורר בו את האש תמיד האלקי, הנה שכרו אתו אשר זכותו זה לא תכבה לעד.

Concluant l’histoire précédente (du 20 Adar Cheni), le Tséma’h Tsédek dit:
«Mon grand-père, l’Admour Hazaken, est le Moché Rabbénou de la ‘Hassidout ‘Habad.

Nos Sages disent que la Torah fut personnellement donnée à Moché mais il fit marque de générosité (et Moché la partagea avec tout Israël).

Le ‘feu perpétuel’ de D.ieu que contiennent les enseignements de la ‘Hassidout ‘Habad fut transmis à mon grand-père par le Maguid. Mais, il adopta une attitude généreuse et la transmit à quiconque souhaite se consacrer à l’étude de la ‘Hassidout.

Je suis certain que celui qui l’enseigne à quelqu’un d’autre et suscite en lui le ‘feu perpétuel’ de D.ieu recevra une grande récompense.

Le mérite qui lui incombera ne s’éteindra jamais.»