אהבת ישראל של הבעש »ט – אין לשער.

הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הס »ת באותה האהבה, שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה »חדר » כשהיה « באהעלפער » [« עוזר-למלמד »].

 

L’amour du prochain qu’éprouvait le Baal Chem Tov dépassait tout ce que l’on peut imaginer.
Le Maguid disait:
«Puisse D.ieu faire que nous embrassions le Sefer Torah avec un amour identique à celui qu’éprouvait mon maître, lorsqu’il embrassait les enfants qu’il conduisait au ‘Héder, pendant qu’il était l’assistant du professeur.