‘תורה-אור’ ד’ה ‘אוסרי’ סעיף המתחיל ‘והנה זהו’, צ’ל: ‘והעלאת ניצוצות שנפלו אפילו הבהמות יתעלו כמו שהי’ בתחילת’.

הסכת ושמע ישראל, העת הזאת היא מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו, והיסורים הבאים עלינו הם חבלי משיח, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה.

אל תאמינו לנביאי השקר המבטיחים לכם ישועות ונחמות אחרי כלות המלחמה,

זכרו דבר ה’ (ירמיה יז, ה) ‘ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה’ יסור לבו’.

‘שובה ישראל עד ה’ אלקיך’, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש.

Dans Torah Or, dans le discours commençant par ‘Ossri’, au paragraphe introduit par ‘Vehiné Zehou’, il faut dire:
“Et dans l’élévation des parcelles de Divinité qui sont tombées, même les animaux s’élèveront, comme ceci était au début”.Prête attention et écoute Israël, cette époque est celle de la délivrance messianique. Les souffrances qui s’abattent sur nous sont celles de l’enfantement du Machia’h et “Israël ne sera libéré que par la Techouva”.N’ayez pas foi en les faux prophètes qui vous promettent salut et gloire, après la fin de la guerre.

Rappelez-vous de la Parole de D.ieu (Jérémie 17,5): “Maudit soit celui qui place sa confiance en l’homme, qui s’en remet à la force des mortels et détourne son coeur de D.ieu”.

Reviens, Israël, vers l’Eternel ton D.ieu et prépare-toi, avec les tiens, à accueillir le Machia’h, dont la venue est imminente.