בברכת “שהכל נהיה בדברו”: נהיה – היו”ד בקמץ ולא בסגול.

אאמו”ר [הרש”ב] כותב באחד ממכתביו: אהוב את הבקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי.

Dans la bénédiction “Chehakol”, on dit “Nihya” (avec un Kamats) et non “Nihyé” (avec un Ségol).

Mon père (le Rabbi Rachab) écrit dans l’une de ses lettres: «Aime la critique car elle te fera atteindre la grandeur véritable».

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG