אין שותים מים קודם הבדלה.

כל המדות אף גם המדות הלא טובות, או גם רעות על פי תוארם ושמותיהם, אפשר להשתמש בהם לעבודת ה’ על פי התורה, וכמו שהרה »צ ר’ משולם זוסיא זצ »ל מהניפאליא למד כמה דרכים בדרכי העבודה מגנב: א) הצנע לכת. ב) מעמיד עצמו בסכנה. ג)דבר היותר קטן חשוב כדבר גדול. ד) עמל בטירחא גדולה. ה) זריזות. ו) בוטח ומקווה. ז) אם לא הצליח בפעם הראשונה חוזר הרבה פעמים.

 

On ne boit pas d’eau avant la Havdala.

Tous les traits de caractère, y compris ceux qui ne sont pas intègres, ou même ceux qui sont franchement mauvais, comme l’indique leur nom et la description que l’on en donne, peuvent être utilisés pour le service de D.ieu basé sur la Torah.
Par exemple, le Tsaddik Rabbi Mechoulam Zoussia d’Anipoli enseignait de nombreuses règles de comportement, que l’on peut apprendre du comportement d’un voleur:
1) Il est discret et ne se fait pas remarquer par les autres.
2) Il est prêt à se mettre en danger.
3) Il accorde de l’importance au moindre détail.
4) Il ne ménage pas ses efforts dans son travail.
5) Il fait preuve d’empressement.
6) Il est confiant et optimiste.
7) Lorsqu’il ne réussit pas la première fois, il essayera encore de nombreuses fois afin de parvenir à ses fins.

 

%d blogueurs aiment cette page :