אאמו »ר [הרש »ב] סיפר ששמע מאביו בשם ה »צמח צדק » ששמע מרבינו הזקן שהיה קורא את עצמו בשם בן להרב המגיד ובשם נכד להבעש »ט.

Mon père (le Rabbi Rachab) rapporta ce qu’il entendit de son père, du nom du Tséma’h Tsédek, qui lui-même le tenait de l’Admour Hazaken: ce dernier se considérait comme le fils du Maguid (son maître) et le petit-fils du Baal Chem Tov.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars