מדברי קודש רבינו הזקן: « ישראל גוי אחד בארץ » – עם ישראל, גם כשהוא בארציות העולם, קשור הוא עם ה’ אחד. השי »ת יוצר מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל יוצר מהגשמיות רוחניות.

 

L’un des saints enseignements de l’Admour Hazaken:
«Israël est une nation unique sur la terre». Le peuple d’Israël, même en ce monde matériel, reste lié à l’Unité Divine. D.ieu transforme le spirituel en matériel et les Juifs font de ce matériel du spirituel.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars