כל הקדוש בעם אלוקי אברהם ויסוד בית ישראל, בהעמדת דור ישרים וחינוכם, בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם.
האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה, בהנהגת הבית ובחינוך על-פי התורה, עליה הכתוב אומר « חכמות נשים בנתה ביתה ».
Tout ce qui est sacré pour le peuple du D.ieu d’Avraham, ce qui est fondamental pour la Maison d’Israël, donner naissance à une génération droite et la former, manger cachère, respecter la pureté et la sainteté du Chabbat, fut donné, par notre D.ieu, puissant et redoutable, aux femmes juives afin qu’elles gardent ces principes et les respectent.
A la femme qui s’acquitte de son devoir et remplit son rôle dans la vie familiale, assume la conduite de la maison et une éducation conforme à la Torah, s’appliquent les termes du verset (Michlée 14,1) «la sagesse de la femme bâtit sa maison».