השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאת היא עבודת האדם, לחברם להיות לאחדים. ואז הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל – למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.

L’intellect et l’émerveillement sont deux mondes différents, l’un froid et réfléchi, l’autre impétueux et bouillant. Et l’effort de l’homme consiste à les combiner et à les unir. Alors le bouillonnement devient attrait et l’intellect, un guide pour une vie consacrée à un service de D.ieu effectif, empli de réalisations concrètes.