מהגהות אאמו »ר [הרש »ב] על הסידור « סדר התפילה » (עם הדא »ח): ח »א ד »ה ברוך עושה בראשית (צט, א) « משא »כ בחי’ רדל »א, ניתקן « ומעתה יובן פי’ וענין בחי’ רדל »א.

ח »ב ד »ה עד הגל (פח, ד): « לרבנן והלכה-כר »י שבירך », ניתקן « לרבנן אם בירך ».

שם: « דעת ר »י וכן האמת » העביר קולמוס על « וכן האמת ».

שם (פט, א): « התהו דנקודים » ניתקן « התהו דעקודים ».

Voici quelques unes des notes de mon père (le Rabbi Rachab) sur le Sidour « Seder Hatefila » (avec des commentaires de la ‘Hassidout):
1ère partie: discours commençant par « Barou’h Cheamar » (39D): il est écrit: « par contre, le niveau de Radlo ». le Rabbi corrigea: «maintenant, on peut comprendre ce qu’est Radlo».
2ème partie: dans le discours commençant par « Ed Hagual » (304 D) «pour nos Sages et la Hala’ha est tranchée comme Rabbi Yehouda: qu’il fit la bénédiction»: le Rabbi corrigea «pour nos Sages, s’il fit la bénédiction».
Au même endroit: «c’est l’avis de Rabbi Yehouda et ainsi est la vérité». Le Rabbi raya d’un trait de plume ces derniers mots.
Au même endroit: (305A) «le Tohou de Nekoudim». Le Rabbi corrigea «le Tohou d’Akoudim».