מהגהות אאמו”ר [הרש”ב] על הסידור “סדר התפילה” (עם הדא”ח): ח”א ד”ה ברוך עושה בראשית (צט, א) “משא”כ בחי’ רדל”א, ניתקן “ומעתה יובן פי’ וענין בחי’ רדל”א.

ח”ב ד”ה עד הגל (פח, ד): “לרבנן והלכה-כר”י שבירך”, ניתקן “לרבנן אם בירך”.

שם: “דעת ר”י וכן האמת” העביר קולמוס על “וכן האמת”.

שם (פט, א): “התהו דנקודים” ניתקן “התהו דעקודים”.

Voici quelques unes des notes de mon père (le Rabbi Rachab) sur le Sidour “Seder Hatefila” (avec des commentaires de la ‘Hassidout):
1ère partie: discours commençant par “Barou’h Cheamar” (39D): il est écrit: “par contre, le niveau de Radlo”. le Rabbi corrigea: «maintenant, on peut comprendre ce qu’est Radlo».
2ème partie: dans le discours commençant par “Ed Hagual” (304 D) «pour nos Sages et la Hala’ha est tranchée comme Rabbi Yehouda: qu’il fit la bénédiction»: le Rabbi corrigea «pour nos Sages, s’il fit la bénédiction».
Au même endroit: «c’est l’avis de Rabbi Yehouda et ainsi est la vérité». Le Rabbi raya d’un trait de plume ces derniers mots.
Au même endroit: (305A) «le Tohou de Nekoudim». Le Rabbi corrigea «le Tohou d’Akoudim».

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG