העולם זקוק לטיהור האויר. טהרת האויר היא רק ע’י אותיות התורה. האותיות שבתורה הם שמירה כללית ושמירה פרטית. חלוקת הששה סדרי משנה (בעל פה) היא קיום ה’בלכתך בדרך’. המשנה-משניות שמשננים אותם איפה שנמצאים, בכל מקום שנמצאים – מאירים את הקשר של ישראל עם קוב’ה. משנה היא אותיות נשמה. קשה למצוא את הביטוי שיבטא את התועלת הגדולה ביותר, בעזה’י, בשמירה כללית ובשמירה פרטית, שמשיגים, בעזה’י, ע’י החזרה הסדירה של משניות; וחסרות המילים שיביעו את גודל נחת הרוח, שיגרמו לבורא עולם ב’ה.

 

Le monde a besoin d’air pur. L’atmosphère peut être purifiée uniquement par les mots de la Torah. Ils sont une protection pour tout, en général et pour chacun, en particulier.
L’ensemble des six Ordres de la Michna doit être appris par coeur et servir à marcher dans la rue. La Michna que l’on récite où que l’on se trouve, quel que soit le lieu, permet d’illuminer le lien entre Israël et D.ieu. Michna est composé des mêmes lettres que Nechama, l’âme.

Il est très difficile de trouver les termes permettant d’exprimer le grand profit, la protection générale et particulière qui peuvent être tirés, avec l’aide de D.ieu, de la récitation systématique de la Michna. Les mots manquent pour décrire le grand plaisir que l’on peut ainsi procurer au Créateur du monde, béni soit-Il.