מתחילים לומר « לדוד ד’ אורי ». המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפילה מיום ב’ דר »ח

אדמו »ר הזקן היה אומר בתחילה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד »ה זכר רב טובך – וביאורו – שבסידור נאמרו בששה המשכים – באריכות יותר קצת מהנדפס

. On commence à dire « Ledavid Ori » (Sidour p.81).
. On a coutume, dans la maison du Rabbi, de s’entraîner à sonner du Choffar pendant ce jour. On commence à le sonner effectivement après la prière du second jour de Roch ‘Hodech.

L’Admour Hazaken disait, dans un premier temps, de courts discours ‘hassidiques. Par exemple, celui qui est introduit par les mots « Ze’her Rav Touve’ha » (le souvenir de Ta grande Bonté) et son commentaire, qui est dans le Sidour, a été prononcé en six fois, avec un développement un peu plus large que ce qui est imprimé.
(Il s’agit ici du Sidour de l’Admour Hazaken, commenté d’après la ‘Hassidout.)