כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם ערב חג השבועות, לא היתה רוח אאמו »ר [הרש »ב] נוחה מזה.

המעיין בשיטת תוספות דיבור המתחיל « תורה » (שבת פ »ט א), יבין שחה »ש הוא זמן עת רצון למעלה, והשי »ת מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר »ה ויום הקדוש דצום כיפורים.

 

Mon père (le Rabbi Rachab) n’était pas satisfait lorsque l’on se coupait les cheveux, pendant les trois jours précédant Chavouot, avant la veille de la fête.

Celui qui étudie profondément le commentaire des Tossafot commençant par « Torah » (Traité Chabbat 89a) comprend que Chavouot est un moment propice, là haut. En ce jour, D.ieu confond l’accusateur du peuple juif, comme Il le fait lorsque l’on sonne du Choffar, à Roch Hachana ou durant le jour sacré de Yom Kippour.