‘תורה אור’ נדפס לראשונה בשנת תקצ’ז בקאפוסט (בלי ההוספות). ה’צמח צדק’ במכתבו מיום ג שבט תקצ’ז כותב: ספר תורה אור הנדפס עתה … בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ’ו עד סוף תקע’ב, אשר הרבה מהם שם רבינו ז’ל [אדמור הזקן] בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס. והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על שני חומשי התורה וחנוכה ופורים, גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מתן תורה בפ’ יתרו, וקצת לפסח בפ’ ויקהל. וחלק השני, אם-ירצה-ה’, על ג’ חומשי התורה ושיר השירים ומועדים ור’ה ויוכ’פ … ושם המחבר נאה לו: ‘שניאור’; כמו [שמצינו ענין זה:] ‘ואהבת’ [בגמטריא:] ב’ פעמים אור … עכ’ל.

לא הספיקו להדפיס רק חלק הראשון, כי ע’י מלשינות סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס העבריים ברוסיה, ובינהם גם בית הדפוס בקאפוסט אשר שם הדפיסו ה’תורה-אור’. בשנת תר’ח נדפס ח’ב בזיטאמיר ובשינוי השם: ‘לקוטי תורה’.

Le Torah Or fut imprimé pour la première fois en 5597 (1837), à Kapoust, sans ses annexes.

Le Tséma’h Tsédek, dans une lettre datée du 3 Chevat de la même année, écrivit: «Dans le livre Torah Or qui vient d’être imprimé, se trouvent des discours, prononcés pour la plupart entre 5556 (1796) et 5572 (1812). Nombre d’entre eux ont été examinés et édités par notre maître, de sainte mémoire (l’Admour Hazaken), qui donna son accord pour qu’ils soient imprimés.

Ce livre comprend deux parties. La première traite des deux (premiers) livres de la Torah, de ‘Hanouka et de Pourim. On y trouve aussi des commentaires sur Chavouot, temps du don de notre Torah, dans la Paracha Yetro et quelques uns sur Pessa’h, dans la Parchat Vayakhel. La seconde partie, avec l’aide de D.ieu, portera sur les trois autres livres de la Torah, sur Chir Hachirim, les fêtes, Roch Hachana et Yom Kippour.

Le nom de l’auteur lui sied bien, Chnéor, deux lumières, tout comme Veahavta (et tu aimeras) a pour valeur numérique le double de celle du mot Or, lumière (fin de citation).»

Concrètement, seule la première partie fut imprimée. Une dénonciation conduisit les autorités à ordonner la fermeture de plusieurs imprimeries juives en Russie, y compris celle de Kapoust, où le Torah Or avait été édité. En 5608 (1848), la seconde partie fut imprimée à Jitomir, sous un autre titre, ‘Likouteï Torah’.