בספר החקירה (« דרך אמונה ») לה »צמח צדק » הנדפס – חסרים הרבה הגהות. הצ »צ חברו ביחס עם נסיעותיו לפעטרבורג [=מקום בירת הממשלה הרוסית] ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בענינים אלו.

Dans l’édition imprimée du Sefer Ha’hakirah (Dere’h Emouna), du Tséma’h Tsédek, il manque de nombreux commentaires. Le Tséma’h Tsédek rédigea cet ouvrage à l’occasion de ses voyages à Petersbourg, où il avait à répondre à de nombreuses questions dans ces domaines.