רבינו הזקן אמר: גשמיות של יהודים היא רוחניות. הקב »ה נותן לנו גשמיות כדי שממנה ניצור רוחניות. לעתים, כאשר אין הדבר כן, יש לתת לקב »ה ולו מנחת עני והוא נותן בשפע.

L’Admour Hazaken dit: “Le matériel d’un Juif est spirituel. D.ieu nous donne la matière afin que nous la transformions en spirituel. Si, de manière passagère, ce n’est pas le cas (parce que l’on est dans l’étroitesse matérielle), on doit néanmoins offrir ce que l’on peut à D.ieu, fut-ce même l’offrande du pauvre. Il accordera alors une bénédiction généreuse.”