חודש אלול הוא חודש החשבון.
דכמו בגשמיות הנה הבעל עסק…
בכדי שיהיה העסק כדבעי ויתן ריוח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות…
כן הוא גם בעבודה הרוחנית בעבודת השי »ת, דכל השנה הנה כל ישראל עוסקים בתורה ומצוות ובמידות טובות,
בחודש אלול הוא חודש החשבון אשר כל אחד ואחד מישראל, כל חד וחד לפום שיעורא דיליה [=כפי ערכו] הן היושב-אהל והן הבעל-עסק, צריכים לעשות חשבון צדק בנפשם מכל אשר עבר עליהם במשך השנה, ולידע המעלות בעבודתם ולחזקם, ואת החסרונות שבהם ובעבודתם לתקנם…
דעל ידי הכנה טובה זו… זוכים לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות.

 

Elloul est le mois du bilan.

Dans le monde matériel, un commerçant doit, pour que son affaire soit bien gérée et fournisse un profit confortable, établir, de temps à autre, un bilan et combler les manques.

Il en va de même dans le domaine spirituel, pour ce qui concerne le service de D.ieu.

Tout au long de l’année, les Juifs se consacrent à la Torah, aux Mitsvot, à forger des traits de caractère positifs.

Puis, en Elloul, un bilan est établi et chacun, selon ses capacités, que l’on se consacre à l’étude ou que l’on ait une activité commerciale, dresse, en son âme, un compte fidèle de tout ce qui est arrivé pendant l’année.

On doit avoir conscience de ses qualités et les renforcer, connaître ses défauts et les réparer.

Grâce à une aussi bonne préparation, on mérite une bonne et douce année, matériellement et spirituellement.