מקובל רבי מפי רבי: בזמן המחלוקת הידועה סחו החסידים לאדמו’ר הזקן את גודל היסורים שסובלים מפשוטי המתנגדים. ענה הרבי: הסבא – כך היה הרבי מכנה את הבעש’ט – חיבב ביותר את היהודים הפשוטים. בימים הראשונים להיותי במעזריטש אמר הרבי – הרב המגיד: מרגלא בפומיה [=שגור בפיו] של הרבי – הבעש’ט – אהבת ישראל היא אהבת המקום, ‘בנים אתם לה’ אלוקיכם’ – האוהב את האב אוהב את בניו.

 

Une tradition, qu’un Rabbi transmet à son successeur, établit que:
«A l’époque de la controverse bien connue (entre les ‘Hassidim et leurs opposants), les ‘Hassidim firent part à l’Admour Hazaken des grandes souffrances que leur faisaient endurer les Juifs simples parmi les opposants.»

Le Rabbi répondit:
«Mon grand-père (c’est ainsi que l’Admour Hazaken appelait le Baal Chem Tov) aimait beaucoup les Juifs simples.

Pendant les premiers jours que je passai à Mezeritch, le Maguid expliqua: «Mon maître, le Baal Chem Tov, avait coutume de dire: «Aimer un Juif c’est aimer D.ieu. ‘Vous êtes des fils pour l’Eternel votre D.ieu’: lorsque l’on aime le Père, on aime Ses enfants.».