קיים הענין שאחש »פ הוא גילוי מהמשיח, ששייך לכל ישראל. פסח ענינו ‘מדלג’ ו’ליל שימורים’, ובכלל בולטת החירות, ואחר מכן נקלעים לעניני העולם – ולכך הוא הגילוי מהמשיח, התוקף הניתן כדי לאפשר ההליכה בעולם.

La présence du Machia’h se révèle pendant A’haron Chel Pessa’h. Elle est alors à la portée de chaque Juif.
Pessa’h symbolise le « bond en avant » (plutôt que l’ordre établi). C’est également une « nuit de protection » (propice à la rédemption). De façon générale, cette fête est perçue comme un temps de liberté. Puis, lorsqu’elle s’achève, on s’introduit dans le monde extérieur. C’est alors qu’intervient ce dévoilement du Machia’h: il apporte la ferme résolution qui est nécessaire pour se maintenir dans le monde.