עשרים ושנים פעם עצרו את ה »צמח צדק » באסיפת הרבנים בפעטרבורג, תר »ג, בגלל התייצבותו נגד דרישת המלכות אודות שינויים בחינוך וכו’. שאלו השר: הרי זוהי מרידה במלכות? השיבו ה »צמח צדק »: מורד במלכות חייב מיתת הגוף, אך מורד במלכות שמים חייב במיתת הנפש! מה אם-כן מכריע?…

Le Tséma’h Tsédek fut arrêté vingt deux fois, lors de la conférence rabbinique de Petersbourg, en 5603 (1843), du fait de son opposition à l’exigence du gouvernement de modifier l’éducation.
Le ministre lui demanda:
“N’y a-t-il pas là une rébellion contre les autorités?”
Le Tséma’h Tsédek répondit:
“Celui qui se révolte contre les autorités est passible de la mort physique. Celui qui se révolte contre la Royauté céleste est condamné à la mort spirituelle. Quelle est la peine la plus grave?”.