(כ »ק אדמו »ר שליט »א [הריי »צ נ »ע] פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) כשרואים מים – על כך אומר הבעש »ט: כשרואים מים יש לאמר שהבעש »ט אומר שזהו סימן ברכה.

(Le Rabbi (Yossef Its’hak) rencontra un porteur d’eau, chargé de sceaux emplis d’eau. Il dit alors:)
Lorsque l’on rencontre de l’eau, on doit rappeler une maxime du Baal Chem Tov, qui sied à une telle situation: “lorsque l’on rencontre de l’eau, on doit rappeler l’enseignement du Baal Chem Tov selon lequel il y a là un signe de bénédiction”.