מפתגמי אאזמו’ר [המהר’ש]: מבנה השכל והמדות של חסיד הוא לפי ערך ה’יחידות’ הראשונה שלו אצל הרבי. היחידות הראשונה היא לפי ערך מהות עצמו של החסיד, לפי אופן מהות עצמו – כך הוא סדר העבודה שנותן לו הרבי.

 

L’un des proverbes de mon grand-père (le Rabbi Maharach):
«La structure de l’intellect et des sentiments d’un ‘Hassid dépend de la première entrevue qu’il a eu auprès de son Rabbi.
La première entrevue dépend du caractère du ‘Hassid. C’est en fonction de celui-ci que le Rabbi lui prescrira le moyen de servir D.ieu qui lui convient.

%d blogueurs aiment cette page :