יום הולדת את אדמו’ר מוהרש’ב נ’ע – ‘שנת כתר’א’ – כלשון ה’צמח צדק’ נקרא על-שם אדמו’ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ’צ.

בכל שנה ביום הולדתו היה אאמו’ר [הרש’ב] אומר דא’ח, אלא שהיה בחשאי, מלבד כשאירע בש’ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין [=בעולם הזה] אמר מאמר ‘נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט סלה’. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי’ת לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהיה בחסד וברחמים – והדבר ארך שבע שנים [עד שנת תרפ’ז – שנת המאסר והגאולה].

 

. Date de la naissance du Rabbi Rachab, en 5621 (1860), année surnommée ‘Kitra’, la couronne, par le Tséma’h Tsédek. Il reçut le nom de l’Admour Haemtsahi et la moitié du nom du père du Tséma’h Tsédek.
Chaque année, au jour de son anniversaire, mon père (le Rabbi Rachab) récitait un discours ‘hassidique. Mais, il le faisait en secret, sauf lorsque c’était un Chabbat.
Lors de son dernier anniversaire célébré dans ce monde, il prononça un discours introduit par ‘Netata Nes’. Lorsqu’il le conclut, il me dit:
“Durant le jour de son anniversaire, on doit dire un discours ‘hassidique. Puisse D.ieu te donner en cadeau de réciter de la ‘Hassidout, pendant ton anniversaire, mais que cela soit pour le bien et la miséricorde.”
Sept ans furent nécessaires pour que cela se réalise.”

(La valeur numérique de Kitra est 5621. L’Amour Haemtsahi s’appelait Rabbi Dov Ber et le père du Tséma’h Tsédek, Rabbi Chalom Cha’hna.
Le dernier anniversaire du Rabbi Rachab dans ce monde fut célébré en 1919. Rabbi Yossef Its’hak prit la tête des ‘Hassidim en 1920 et, sept ans plus tard, en 1927, il fut libéré, le jour même de son anniversaire, le 12 Tamouz, des géôles bolchéviques. Il put, à cette occasion, réciter un discours ‘hassidique.)