במנחה אין אומרים תחנון.

ה »צמח צדק » כותב: אהבה דבחינת « [מי לי בשמים] ועמך לא חפצתי [בארץ] » (היינו) שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית’, ולא אפילו « שמים וארץ » שהם גן-עדן עליון ותחתון, כי רק ביו »ד נברא כו’; אלא תהיה האהבה רק לו ית’ לבד, דהיינו למהותו ועצמותו ית’ ממש. וכך היה נשמע הלשון ממורי ורבי נ »ע (רבינו הזקן) בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:
« איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג »ע איך וויל ניט דיין עוה »ב איך וויל מער ניט אז דיך אליין ». [=איני חפץ במאומה; איני רוצה בגן-העדן שלך, איני רוצה בעולם-הבא שלך – כי אם אותך לבד »]

גוט יום טוב.
לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו.

. A Min’ha, on ne dit pas le Ta’hanoun.

Le Tséma’h Tsédek écrivit:
«L’amour de D.ieu exprimé par la phrase «je ne désire rien d’autre que Toi» correspond au niveau qui ne permet d’éprouver aucun autre désir que celui de D.ieu.
En conséquence, « le ciel et la terre », c’est-à-dire le Gan Eden Supérieur et le Gan Eden Inférieur ne sauraient être suffisants. Car ils furent bâtis par le Youd (première lettre du Tétragramme). L’amour n’est donc éprouvé qu’envers D.ieu, c’est-à-dire envers Son Essence. C’est ainsi que s’exprimait notre maître, l’Admour Hazaken, lorsqu’il dévoilait son attachement à D.ieu:
« Je ne veux rien du tout. Je ne veux pas Ton Gan Eden. Je ne veux pas Ton monde futur. Je ne veux que Toi-même ».»

«AYEZ UNE BONNE FETE»
« Soyez inscrits et scellés pour une bonne année dans l’étude de la ‘Hassidout et dans ses voies. »