תענית. סליחות. אבינו מלכנו.

ההבדל שבין לוחות הראשונות ולוחות האחרונות:

בלוחות עצמן – הראשונות מעשה אלוקים, השניות פסל לך. המכתב – חרות על הלוחות שכדרז »ל עירובין (נד. א) הוא רק בלוחות הראשונות. במעלת בני ישראל – בלוחות הראשונות צדיקים, כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, בשניות בעלי תשובה. במעלת משה – במתן תורה ניתנו למשה אלף אורות במתנה, ובחטא העגל ניטלו ממנו ולא חזרו בלוחות שניות (רק בשבת נותנים לו כדאיתא ב »פרי-עץ-חיים »). מעלת לוחות השניות שניתנו ג »כ הלכות מדרש אגדות כו’, « כפלים לתושיה » כדאיתא [=כפי שמצינו] ב[מסכת] נדרים (כב. ב); [מעלה נוספת:] וקירון עור פני משה. [כנאמר « קרן עור פניו »].

. C’est un jour de jeûne.
. On récite les Seli’hot (Sidour p.362).
. On dit Avinou Malkeïnou (Sidour p.277).

Une différence entre les premières et les dernières Tables de la Loi (c’est le 17 Tamouz que celles-ci furent brisées) peut être constatée:
. dans ces Tables elles-mêmes:
Les premières étaient l’oeuvre de D.ieu, les secondes, «fais pour toi» (Moché les fit).
. Dans l’écriture:
La qualité de la gravure, telle que l’expliquent nos Sages (Erouvin 54A), était possédée uniquement par les premières.
. Dans le niveau spirituel des enfants d’Israël:
Lorsque les premières furent données, ils étaient des Justes: quand ils se tinrent près du Mont Sinaï, leur impureté disparut. Lorsqu’ils reçurent les secondes, ils accédaient au repentir.
. Dans le niveau spirituel de Moché:
Lors du don de la Torah, mille lumières furent offertes en cadeau à Moché. Après la faute du Veau d’Or, elles lui furent retirées et ne lui furent pas restituées avec les secondes Tables de la Loi, (à l’exception du Chabbat, comme l’explique le Peri Ets ‘Haïm).
Les secondes Tables de la Loi possédèrent néanmoins une grande qualité: elles furent données avec les Hala’hot, le Midrach, les Agadot. Elles furent ainsi « un double don de sagesse de la Torah », comme l’explique le traité Nedarim (22B). De plus, à partir du don de ces secondes Tables de la Loi, un rayon de lumière illumina le visage de Moché.