אאמו »ר [הרש »ב] כשהיה נוטל [את] צפורניו, היה מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.

אאזמו »ר [המהר »ש] אמר להחסיד ר’ אלי’ אבעלער – איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו – כשנכנס אליו ליחידות: אלי’, אני מקנא בך. נוסע הנך ליריד, נפגש עם אנשים רבים, וכאשר תוך כדי העסק הנך שח עם הזולת אודות ענין יהודי, ‘ווארט’ [=משהו] מ »עין יעקב », ומעורר אודות לימוד נגלה וחסידות – נוצר מכך שמחה למעלה. ואת דמי ה »תווך » משלם הקב »ה בבני חיי ומזוני. וככל שהשוק גדול יותר, יותר עבודה – כך הפרנסה גדלה.

. Mon père (le Rabbi Rachab), lorsqu’il se coupait les ongles, les mélangeait à des brindilles et les brûlait.

. Mon grand-père (le Rabbi Maharach) dit au ‘Hassid Rabbi Elyahou Abeler, un homme simple du point de vue de ses aptitudes et de ses connaissances, lors d’une entrevue qu’il lui accordait:
“Elyahou, je t’envie. Tu participes à de nombreuses foires. Tu vois beaucoup de gens. Et, lorsqu’au milieu d’une transaction commerciale, tu évoques avec chaleur une sentence juive, un passage du Eïn Yaakov, lorsque tu soulignes à ton interlocuteur l’importance d’étudier la partie législative de la Torah et la ‘Hassidout, tu causes, par une telle manière d’agir, un plaisir en haut.
D.ieu rétribue alors ce « courtage » en accordant « enfants, santé et prospérité matérielle ». Plus la force est grande, plus il y a du travail et plus les recettes sont importantes.”

%d blogueurs aiment cette page :