זה לשון ה’צמח צדק’ באחד מדרושיו:

רבינו ז’ל [אדמו’ר הזקן] באמרותיו לבניו יום ג’ פ’ בלק שנת תקס’ב אמר וזה דבריו: להבין קושית התוכנים מאחר שהארץ היא כדורית ועגולה כתפוח למה אינם נופלים אותם בני אדם הדרים כנגדינו מלמטה באמעריקא… ותירוצם אינו אמת…

ורבינו ז’ל אמר כי התירוץ הוא, דהנה מבואר ב’עץ-חיים’ שהתשעה גלגלים [=גרמי תבל] מקבלים מבחי’ עיגולים, ובהעיגול אין בו מעלה ומטה, ומהאי טעמא [=ומטעם זה] הנה אותם בני אדם שהם כנגדנו למטה, הרי הרקיע שעליהם הוא למעלה בהשוואה אחת עם הרקיע שעלינו, והארץ דשם היא מטה לגבי הרקיע שעליה.

 

Le Tséma’h Tsédek note, dans l’un de ses discours:

«Notre maître, l’Admour Hazaken, s’adressant à ses fils, un mardi de la Parchat Balak 5562 (1802), leur dit:
Les astronomes se demandent pourquoi les hommes habitant aux antipodes, en Amérique, ne tombent pas, puisque la terre est ronde et sphérique comme une pomme. La réponse qu’ils donnent à cette question n’est pas exacte.

Notre maître, l’Admour Hazaken, dit qu’elle peut être déduite de l’explication du Ets ‘Haïm, selon laquelle les neuf astres tirent leur existence des Cercles célestes.
Or, un cercle n’a ni haut ni bas. C’est la raison pour laquelle ceux qui vivent aux antipodes, en bas, ont au dessus d’eux un ciel qui est la continuité du nôtre. Et la terre, là-bas, est bien en bas par rapport au ciel qui se trouve au dessus d’elle.»