מהוראות אאמו »ר [הרש »ב]: להנזר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון, לא מפני שאין לנו במה לנצח או מפני מורך לב, אלא מפני שאת כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנינינו, בנין התורה והמצוות בקדושה ובטהרה. ועל זה עלינו למסור את נפשותינו במס »נ בפועל ולא רק בכח.

 

L’un des enseignements de mon père (le Rabbi Rachab):
«Il faut se préserver au plus haut point de l’attaque offensive. Non que nous n’ayons les moyens d’en sortir vainqueurs ou par manque de courage, mais parce que nous devons consacrer toutes nos forces à renforcer notre propre structure, l’édifice de la Torah et des Mitsvot que l’on accomplit dans la sainteté et la pureté. C’est sur cette mission que nous devons nous concentrer pleinement, avec un don de soi effectif, et non uniquement potentiel.»