הילולא של כ »ק ה »צמח צדק ». נסתלק שנת תרכ »ו בליובאוויטש, ושם מנוחתו כבוד [=קבורתו].

מספורי אאזמו »ר [המהר »ש]: הצ »צ התחיל לכתוב נגלה ודא »ח בהיותו בן שתים עשרה שנה.

Hilloula du Tséma’h Tsédek, qui quitta ce monde en 5626 (1866) à Loubavitch, où il fut enterré.
Voici l’une des histoires de mon grand-père (le Rabbi Maharach): Le Tséma’h Tsédek commença à rédiger des dissertations érudites sur le Talmud et des commentaires de la ‘Hassidout à l’âge de douze ans.
%d blogueurs aiment cette page :