כשהולכים ברחוב ומהרהרים תניא; יושבים בחנות עם חומש, תהלים – הרי זה יקר עתה יותר מכפי שהיה זמן שהרחוב היה מואר באור תורה. אסור להלך ברחוב אליבא רקניא [=בלב ריקן], יש להצטייד בתורה עמה יתהלכו ברחוב.
Marcher dans la rue en pensant aux mots de la Michna ou du Tanya, être assis dans un magasin (store) avec un ‘Houmach ou un Tehilim, a, de nos jours, plus de valeur qu’auparavant, lorsque la rue (street) brillait de la lueur de la Torah.
On ne peut marcher dans la rue avec un « coeur vide ». On doit connaître des passages de la Torah par coeur et les avoir présents à l’esprit lorsque l’on s’y rend.
(Le Midrach Rabba dit: «l’homme du commun qui ne connaît pas les paroles de la Torah est comparable à celui qui se tient dans la pénombre. Ceux qui les étudient, en revanche, illuminent, partout où ils trouvent.)
%d blogueurs aiment cette page :