כשיתבונן האדם בגודל חסדי הבורא-ברוך-הוא, בכך שקטן שבקטנים כפי שהוא האדם, יכול להביא נחת-רוח גדול לגדול הגדולים – וכמ »ש « ולגדולתו אין חקר » – עליו תמיד להיות במצב-רוח מרומם ולעבוד עבודתו בלב ונפש חפצה.

On se doit de méditer à la grandeur des bienfaits de D.ieu. Aussi infime qu’il soit, l’homme a la possibilité de causer une grande satisfaction au Grand parmi les grands, de Qui il est dit que «l’on ne peut saisir Sa Grandeur».
A cette idée, on doit toujours être stimulé et servir D.ieu avec un coeur et une âme enthousiastes.

%d blogueurs aiment cette page :