ה »צמח צדק » מנה שלשה דברים שבזכותם הצליח בשנת תר »ג בפטרבורג באסיפת הרבנים. ואחד מהם הוא זכות שלשים ושתים אלף השעות, אשר טרח ויגע בדרושי רבינו הזקן במשך שלשים השנים תקס »ד-תקצ »ד (בשנת תקס »ד קבע לו שיעור מיוחד ללמוד דרושי רבינו הזקן, בשנת תקצ »ד התחילו להתעסק בהדפסתם).

 

Le Tséma’h Tsédek indiqua trois choses qui assurèrent sa réussite en 5603 (1843), lors de la convention rabbinique de Petersbourg. L’une d’entre elles était le mérite des trente deux mille heures qu’il consacra à l’étude des commentaires de l’Admour Hazaken pendant trente ans, de 5564 à 5594 (1804 à 1834).

(En 5564 (1864), il se fixa, en effet, un temps pour apprendre les discours de l’Admour Hazaken. En 5594 (1834), il commença à les publier.)