בפרט בזמן הזה אשר בחסדי השי’ת אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל עניני הדת בהידור מצוה, ולשמור את כל המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא, ומצוה וחובה על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והיסורים חבלי משיח המה, וה’ אלקינו דורש מאתנו תשובה לתורה ומצוות, שלא נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

A cette époque précise, alors que par la grâce de D.ieu, nous nous trouvons au seuil de la rédemption, il nous incombe de renforcer, de toutes les manières possibles, chaque aspect de notre religion.

Les Commandements doivent être accomplis de la meilleure façon. Les coutumes doivent être scrupuleusement respectées, sans aucun compromis. Il est une obligation et un devoir pour chaque Rav, en Israël, de faire savoir à sa communauté que les souffrances et les peines courantes sont les douleurs de l’enfantement du Machia’h.

L’Eternel, notre D.ieu, nous demande de revenir vers la Torah et ses Préceptes, afin que nous ne retardions pas la venue imminente du Machia’h.