בביאת המשיח יראו את מעלתן של הודאה ותמימות, שהכל מאמינים באמונה טהורה בהקב »ה, בתורתו ומצוותיו. תלמוד – הבנה, ההבנה הנעלית ביותר הינה מוגבלת; אך הודאה – אמונה – הוא רגש בלתי מוגבל. מלך המשיח יוכיח ויבאר את ה »מעשה גדול » של התמימות – עבודה לבבית-רצינית.

Lorsque le Machia’h viendra, on comprendra la valeur de la foi et de l’intégrité, de la confiance que tous placent en D.ieu, en Sa Torah et en Ses Mitsvot. En effet, la perception humaine, même la plus haute, reste limitée. A l’inverse, la soumission et la foi sont des sentiments qui transcendent toute limite. Le Roi Machia’h fera percevoir la grande valeur de l’intégrité, d’un service de D.ieu entier et chaleureux.