« סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו ». פירש הבעש »ט: בכל דבר גשמי מהדברים המותרים ישנו טוב ורע: הגשמי הוא רע, והחיות האלוקי המחיה את הגשמי – הוא טוב. על האדם המשתמש בגשמי להיות ‘סור מרע’ – לא לרצות בתענוג הנמצא בגשמי. ‘בקש שלום ורדפהו’ – האדם שהוא [בבחינת] ‘סור מרע ועשה טוב’ צריך לרדוף ולבקש לעשות שלום בין הגשמי לבין חיות האלוקי שמחייהו.

«Eloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la» (Tehilim 34, 15).
Le Baal Chem Tov expliqua:
«Chaque objet matériel dont l’utilisation est permise comporte à la fois du bien et du mal. L’élément matériel est le mal et la Vitalité divine qui le vivifie est le bien.
Celui qui fait usage de l’objet doit « s’éloigner du mal », ne pas désirer le plaisir physique qu’il procure, et « faire le bien », souhaiter être renforcé et béni par la Vitalité divine qui habite cet objet.
«Demande la paix et poursuis-la». Celui qui s’éloigne du mal et fait le bien doit, en outre, rechercher et « poursuivre » le moyen d’instaurer la paix entre la matière et la force divine qui lui confère la vie.»