עבודת בעלי עסקים מתחלקת לשני סעיפים עיקריים:

א) העבודה עם עצמו. בעת עסקו ממש בשעה הפנויה, בישבו בחנות וכדומה, ילמוד משנה משניות, פרק תניא, ויהיו לו איזה דברי תורה, כמו חומש, משניות, תהלים ותניא, שיהיה בקי בהם בעל – פה, למען שיוכל לחזור עליהם בהלכו ברחוב, בשוק וכדומה.

ב) העבודה עם זולתו. בעת הדיבור בעניני עסק יסבב הדיבור לספר איזה סיפור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר על דבר לימוד וכיוצא בזה.

Le service de D.ieu d’un commerçant se décrit en deux points principaux:

a)  L’effort sur sa propre personne: pendant son activité, durant les moments libres, se trouvant, par exemple, dans son magasin, il apprendra une Michna ou deux, un chapitre de Tanya. Il connaîtra par coeur quelques paroles de la Torah, ‘Houmach, Michna, Tehilim, Tanya, afin de les réciter lorsqu’il marche dans la rue ou se trouve au marché.

b)  L’effort envers les autres: lors de discussions commerciales, il introduira une ouverture dans la conversation pour y inclure une histoire ayant un contenu à retenir; il trouvera le moyen de souligner l’importance de l’étude ou d’autres activités similaires.

%d blogueurs aiment cette page :