עליית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג’ תפילות, ובפרט נשמות הצדיקים ד »ילכו מחיל אל חיל », ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רינה ותפילה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם. ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להוושע בגשמיות וברוחניות.

 

L’élévation de l’âme (de celui qui a quitté ce monde) se fait trois fois par jour, au cours des trois prières.
Ceci est particulièrement vrai pour l’âme des Justes qui « s’élèvent d’un niveau vers l’autre ». Il est certain qu’en tout temps et en tout lieu sacré où ils peuvent se trouver, ils prient et intercèdent en faveur de ceux qui sont liés à eux et à leurs enseignements, qui respectent leurs instructions. Ils prient en particulier pour leurs disciples et les disciples de leurs disciples, afin que D.ieu leur vienne en aide, matériellement et spirituellement.

%d blogueurs aiment cette page :