החסידים שאלו את אדמו »ר הזקן: איזה עבודה נעלית יותר, אהבת ה’ או אהבת ישראל ? ויען: אהבת ה’ ואהבת ישראל שתיהן כאחת חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד מישראל, ומקרא מלא דיבר הכתוב  » אהבתי אתכם אמר ה' », הרי דגדולה אהבת ישראל, דאוהב מה שהאהוב אוהב.

 

Des ‘Hassidim demandèrent à l’Admour Hazaken:
«Quelle est la forme du service de D.ieu la plus élevée, l’amour de D.ieu ou l’amour d’Israël?»
Il répondit:
«L’amour de D.ieu et l’amour d’Israël sont tous deux incrustés dans la Nechama, le Roua’h et le Nefech, les trois parties de l’âme possédée par chaque Juif. Le verset dit clairement: «Je vous ai aimé, dit l’Eternel». Il en découle que l’amour d’Israël est plus élevé, car on aime ceux qu’aime Celui que l’on aime.»