חטאי היהודים (בזמן היונים) היו: ההתידדות עם היוונים, לימוד תרבותם, חילול שבת ומועד, אכילת טריפות ואי שמירת הטהרה היהודית. מכת-העונש היתה בחורבנו הרוחני של בית המקדש, הריגה ושעבוד בגלות. על-ידי תשובה ומסירות נפש באה ישועת הפלא האלוקית הגדולה – נס חנוכה.

 

Les fautes des Juifs, à l’époque des Grecs, étaient les suivantes : se lier d’amitié avec les Grecs, étudier leur culture, transgresser le Chabbat et les fêtes, ne pas manger Cacher, ne pas respecter la pureté familiale. La punition qui en résulta fut la destruction spirituelle du Sanctuaire, la mort et la dispersion en exil. Par la Téchouva et le don de soi, vint le merveilleux salut de D.ieu, le miracle de ‘Hanouka.

NDLR : On notera la relation entre cette explication et ce jour, veille de Roch ‘Hodech, dénommé « petit Yom Kippour » qui est consacré à la Téchouva.