באחד מחזיונות הלילה שראה ה”צמח צדק” את רבינו הזקן. בתוך שלושים [יום] להסתלקותו, אמר לפניו המאמר “על שלשה דברים העולם עומד”. אחרי המאמר אמר לו: “איש מזריע תחילה יולדת נקבה” – זהו אמך [בתו של אדמוה”ז]; “אשה מזרעת תחילה יולדת זכר” – זהו אתה. [כלומר, הקשר ביננו הוא עצמי].

 

Lors d’une des visions nocturnes, au cours desquelles le Tséma’h Tsédek vit l’Admour Hazaken, pendant les trente jours qui suivirent son décès, ce dernier lui répéta le discours ‘hassidique introduit par la phrase “le monde tient sur trois choses”.

Après ce discours, l’Admour Hazaken dit: “lorsque l’homme émet de la semence le premier (l’enfant sera une fille): c’est ta mère. Lorsque la femme émet de la semence la première (l’enfant sera un garçon): c’est toi”

(Il est à noter que ce discours ‘hassidique fut le premier récité par le Tséma’h Tsédek lorsqu’il devint le Rabbi. Du reste, il refusa, dans un premier temps, de prendre la tête des ‘Hassidim et n’accepta de le faire que lorsque Rabbi Perets de Tchernikov lui présenta l’argument développé ci-dessus.)

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG