התורה והמצוות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו, ומעמידות אותו בקרן אורה בשכל בריא ובקנין מידות נעלות והנהגות ישרות לא רק בין אדם למקום אלא גם בין אדם לחבירו, כי המתנהג ע »פ התורה והוראות חז »ל הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.

La Torah et les Mitsvot régissent la vie de l’homme, du jour de sa naissance à la fin de sa vie. Elles le placent dans un rayon de lumière, lui confèrent une intelligence saine, lui font acquérir de bons traits de caractère et des comportements judicieux, non seulement envers D.ieu mais aussi envers son prochain.
Car celui qui est guidé par la Torah et par les enseignements de nos Sages connaît une vie heureuse, matériellement et spirituellement.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars