ההשגחה העליונה מביאה כל אחד למקום מגוריו בגלל חיזוק היהדות והרבצת התורה. כשחורשים וזורעים – צומח.

La Divine Providence conduit chacun dans l’endroit où il réside afin d’y renforcer le Judaïsme et d’y répandre la Torah.

Lorsqu’on laboure et que l’on sème, cela pousse.

 

(Ce jour commémore le décès de Rabbi Mena’hem Mendel Hacohen Horenstein, mari de la Rabbanit Cheïna, fille de Rabbi Yossef Its’hak. Il quitta ce monde en 5703 (1942). Puisse D.ieu venger son sang.
C’est à cette même date qu’en 5748 (1987), la cour d’appel fédérale de New York confirma que la propriété des livres et des manuscrits de Rabbi Yossef Its’hak revenait à la bibliothèque de l’association des ‘Hassidim ‘Habad.)