ליום כ »ה אדר א’

‘הושיענו’ אחר שיר של יום, אומרים הן בחול הן בשבת, יום טוב, ראש השנה ויום הכפורים.

« Ochiénou » (Sidour p.76) qui fait suite au « Cantique du jour » est dit dans la semaine, pendant le Chabbat et la fête, à Roch Hachana et à Yom Kippour.
(On notera que ce jour est celui de la création du monde, selon l’avis considérant que l’homme fut créé le 1er Nissan. C’est donc à cette date que reçut toute sa signification le « Cantique du jour » établissant ce qui fut créé pendant chacun des six jours de la création.)

ליום כ »ה אדר ב’

החסיד ר’ מרדכי מהורודוק סיפר: הפתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא היה: « האסור – אסור, והמותר – מיותר ». כשלש-ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.

Le Hassid, R. Mordehai Horodoker, a raconté:
« Le premier aphorisme que nous avons entendu de l’Alter Rebbe, quand nous sommes arrivés à Lyozna était: Ce qui est interdit est interdit, et ce qui est permis est inutile.
Pendant environ trois ou quatre ans, nous avons travaillé avec cela jusqu’à ce que nous ayons intégré cette manière (de service) dans les divers aspects de nos vies.
Ce n’est qu’alors que nous sommes entrés en Ye’hidout pour demander un chemin dans le service de D.ieu ».

%d blogueurs aiment cette page :