על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא ית’ בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון ית’ מן הכח אל הפועל, בקיום המצוות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.

Chacun doit savoir que le Tout Puissant, par Sa Divine Providence, offre à tous la possibilité de réaliser concrètement Sa Volonté, en accomplissant les Mitsvot, en renforçant le Judaïsme et notre sainte Torah, en tout temps et en tout lieu. Tout dépend uniquement de l’effort que l’on réalise.