אבינו הראשון אברהם, בגלל עבודתו במסירות נפש לפרסם אלוקותו ית’ – אל אחד – לכל בני העולם, זכה להנחיל לזרעו עד סוף כל הדורות את האמונה הטהורה בה’ ובתורתו, וכל איש ואשה בישראל יש להם הכח והעוז למסור נפשם על התורה הקדושה.

Notre premier père, Avraham, par l’effort qu’il réalisa, avec abnégation, pour faire connaître la Divinité, le D.ieu unique, à l’ensemble de l’humanité, eut le mérite de pouvoir transmettre en héritage à sa descendance, jusqu’à la fin de toutes les générations, la foi pure en D.ieu et en Sa Torah.

Chaque Juif et chaque Juive a donc le pouvoir d’offrir sa vie pour la sainte Torah.

%d blogueurs aiment cette page :