הדפסת ספר של בינונים – תניא – בפעם הראשונה נגמרה יום ג’ כ’ כסלו תקנ »ז בסלאוויטא. וכולל:
חלק ראשון – ספר של בינונים, חלק שני – חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.
אגרת התשובה – מהדורא קמא – נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ »ט; מהדורא בתרא – נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס »ו.
אגרת הקודש – בפעם הראשונה – שקלאוו תקע »ד. הוצאה מתוקנת של כל ד’ החלקים – ווילנא ראם תר »ס, וחזרה ונדפסה כמה פעמים.

La première édition du Tanya, « livre des hommes intermédiaires », fut achevée le mardi 20 Kislev 5557 (1796) à Slovita. Elle comprenait:
. la première partie : Sefer Chel Beïnonim
. la deuxième partie: ‘Hinou’h Katan et Chaar Hayi’houd Vehaémounah.

Igueret Hatechouva, dans sa première version, fut publié pour la première fois, à Zalkwi en 5559 (1799) puis, pour la première fois dans sa seconde version, à Chklov, en 5566 (1806).

Igueret Hakodech fut édité pour la première fois à Chklov en 5574 (1814).

L’édition corrigée de ces quatre parties fut imprimée à Vilna, par l’éditeur Rom, en 5660 (1900). Par la suite, elle fut maintes fois réimprimée.