מלחמת היוונים היתה « להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך » וכמאמר (ב »ר פט »ז) « כתבו כו’ שאין לכם חלק באלוקי ישראל ».
כל המלחמה היתה נגד אלוקות: שילמדו תורה, שיקיימו מצוות המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה’ ושהמצוות הם חוקי רצונו ית’; שלא להזכיר בתורה ובמצוות ענין האלוקות.

 

La guerre des Grecs avait pour objectif de “leur faire oublier Ta Torah et de leur faire transgresser les Décrets de Ta Volonté” (Sidour p.59). Comme le rapporte le Midrach (Berechit Rabba – chap.16), les Grecs dirent “Ecrivez… que vous n’avez pas de part dans le D.ieu d’Israël”.

Toute la guerre était dirigée contre la Divinité: que l’on étudie la Torah, disaient-ils, que l’on accomplisse les Mitsvot qui sont parfaitement logiques ou celles qui sont concevables. Mais que l’on ne fasse pas mention de l’origine divine de la Torah, du fait que les Mitsvot sont les Décrets de la Volonté divine. La Torah et les Mitsvot doivent être distinctes du Divin, prétendaient-ils.